You are here: Foswiki>Main Web>TWikiUsers>JakubMalinowski (revision 6)EditAttach
  • Name: Jakub Malinowski
  • Email: cozuchow@wp.pl
  • Institute: UDD (University of Donald Duck)
  • Comment:

Czy gra hobbita ma stosunek z metodami matematycznych? Dla mnie, nie. -- BoudRoukema - 18 Mar 2004

Narazie mamy w drozynie: -czlowiek-druid-mag M

-polelf-rycerz K

-elf-lowca (gosciu ma trzy ulomnosci no wyszlo mu 100) M

-czlowiek-czrny rycerz-kaplan K

-gnom-zlodzniej-czrnoksieznik (glownie zlodziej) M

jeszcze beda dwie postacie

jak narazie troche dziwna drozyna!!!
Edit | Attach | Print version | History: r11 | r7 < r6 < r5 < r4 | Backlinks | View wiki text | Edit WikiText | More topic actions...
Topic revision: r6 - 18 Mar 2004, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback