MichalS

Jako opcję zdobycia dodatkowego, jednego "wolnego punktu" wybrałem stworzenie stron wiki nt. UNIXa.
Najczęściej jako tłumaczenia ze stron anglojęzycznych.

http://pl.wikipedia.org/wiki/System_III
http://pl.wikibooks.org/wiki/Linux/System_plik%C3%B3w/Wirtualny_system_plik%C3%B3w
http://pl.wikibooks.org/wiki/Linux/Sie%C4%87/UUCP

UserForm edit

FirstName Michal
LastName Slowinski
OrganisationName
OrganisationURL
Profession
Country
State
Address
Location
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email
HomePage
Comment
This topic: Main > WikiUsers > MichalS
Topic revision: revision 3
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback