You are here: Foswiki>Main Web>TWikiUsers>AndrzejCzarny>RownanieFriedmana (revision 1)EditAttach

Numeryczne rozwiazanie rownania Friedmana

Program niestabilny !!!!
proba numerycznego rozwiazania rownania Friedmana (dominacja pylu \rho=\rho_0/a^3): %MATHMODE{(\frac{da}{dt})=\frac{8\pi }{3}\frac{1}{a}-k}% przy zalozeniach G=1 q0=1;

problem z pierwiastkiem przy k>0
zielony kolor rozwiazanie scisle dla k>0
%MATHMODE{a(\theta)=\frac{4\pi}{3k}(1-cos(\theta))}% %MATHMODE{t(\theta)=\frac{4\pi}{3k^{3/2}}(\theta-sin(\theta))}%

mozliwosc ustalenia
k- krzywizna
dt - krok
y0, t0 - warunki poczatkowe

Java Applet
Edit | Attach | Print version | History: r3 < r2 < r1 | Backlinks | View wiki text | Edit WikiText | More topic actions...
Topic revision: r1 - 10 Jun 2005, AndrzejCzarny
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback