You are here: Foswiki>Main Web>TWikiUsers>AgnieszkaEtAnna (revision 4)EditAttach
Punkty na zaliczenie Anny Gałkowskiej i Agnieszki B±k:
 • Przetłumaczenie z angielskiego na polski hasła plamy słoneczne
 • Przeczytanie ksiażki "Struktura wszech¶wiata" Jayanta Narlikara
 • Przeczytanie ksi±żki "Ewolucja kosmosu i kosmologii" Michała Hellera
 • Przetłumaczenie hasła mechanizm Kelvina-Helmholtza
 • Przeczytanie ksi±żki "Kosmologia i antymateria" Hannes Alfven
 • Utworzenie hasła na podstawie wersji anglojęzycznej: Geometria hiperboliczna

 • Name: Agnieszka et Anna
 • Email: s171242 at phys.uni.torun.pl
 • Institute:
 • Institue: Toruń Centre for Astronomy
 • Comment:

Personal Preferences (details in %TWIKIWEB%.TWikiVariables)
 • Horizontal size of text edit box:
  • Set EDITBOXWIDTH = 70
 • Vertical size of text edit box:
  • Set EDITBOXHEIGHT = 17
 • Style of text edit box. width: 99% for full window width (default), width: auto to disable.
  • Set EDITBOXSTYLE = width: 99%
 • Optionally write protect your home page: (set it to your %TWIKIWEB%.WikiName)
  • Set ALLOWTOPICCHANGE =

Related topics
 • %TWIKIWEB%.DefaultPreferences has site-level preferences of Foswiki.
 • WebPreferences has preferences of the Foswiki.Main web.
 • WikiUsers has a list of other TWiki users.
Edit | Attach | Print version | History: r7 | r5 < r4 < r3 < r2 | Backlinks | View wiki text | Edit WikiText | More topic actions...
Topic revision: r4 - 29 Sep 2004, AgnieszkaEtAnna
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback